Home Raad van Kerken Nijverdal - Hellendoorn

Welkom

De Raad van Kerken, gemeente Hellendoorn, is een samenwerkingsverband van kerken, die de Heer Jezus Christus overeenkomstig de Heilige Schrift belijden en daarom hun gemeenschappelijke roeping willen vervullen tot eer van de ene God.
De kerken, aangesloten bij de Raad, willen in getuigenis en dienst uitdrukking geven aan de wil om in de samenleving gestalte te geven aan het geloof in Jezus Christus, die zij allen belijden. Ze verlangen te gehoorzamen aan de opdracht tot eenheid, die van de Heer zelf komt en erkennen daarbij de rijkdommen van elkaars verscheidenheid.
 

Kijkend in Nijverdal en Hellendoorn

Het effect van de Raad van kerken Nijverdal-Hellendoorn is verbindend en stimulerend. Het grote aantal parochies en gemeenten dat deelneemt, draagt er toe bij, dat men elkaar - in alle verscheidenheid - steeds beter leert kennen en waarderen. Het gebed van Jezus was dat zijn leerlingen één zouden zijn. Die eenheid hoeft niet te betekenen, dat alle schapen in één stal staan. Samenwerken, en zo gezamenlijk in onze gemeente meer en meer zichtbaar maken hoe heilzaam God werkt, is een doel dat langzaam maar zeker meer vorm krijgt.

De activiteiten zijn zeer gevarieerd. Van Volkskerstzang, Openluchtdienst met Pinksteren, Tentdienst tijdens Bruisend Nijverdal, tot aan Kerstpakketten- en Paasbrodenactie – om er slechts enkele te noemen. Zo trekken we samen op. Zo zoeken we stap voor stap in eenheid Jezus onze Heer te volgen en te eren.
 

De Wet op de Privacy: belangrijk voor ons maar ook voor u!

Onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken worden al vele jaren de volgende acties georganiseerd: de Kerstpakkettenactie, de Paasgroetactie en de Sinterklaasmiddag voor gezinnen met kinderen tot en met 8 jaar. De adressen worden verkregen via de plaatselijk kerkelijke, maatschappelijke en sociale organisaties en daar is tot op heden zeer zorgvuldig mee omgegaan.

Er is nu een Europese wetgeving waardoor Raad van Kerken genoodzaakt is om uw privacy nog beter te waarborgen. En daarvoor hebben wij van de cliënten enkele gegevens nodig en een handtekening. Daarmee wordt toestemming gegeven dat de Raad van Kerken de gevraagde gegevens mag gebruiken voor een van de genoemde acties.

De komende periode, maar voor 15 september, zullen de reeds bekende cliënten benaderd worden met het verzoek de gegevens in te vullen en een handtekening te zetten. De ontvangen gegevens worden door de Raad van Kerken bewaard en uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Kerstpakkettenactie, de Paasgroetactie en de Sinterklaasmiddag.

Indien een client deze brief niet invult geeft hij/zij aan dat zijn/haar gegevens niet gebruikt mogen worden voor genoemde doeleinden. Zijn/haar gegevens worden dan uit het huidige bestand van Raad van Kerken verwijderd. Dit houdt dan in dat hij/zij geen kerstpakket, geen paasgroet en geen uitnodiging voor de Sinterklaasmiddag (indien van toepassing) zal ontvangen!

De Raad van Kerken ziet echter helaas geen andere mogelijkheid om te gaan voldoen aan de nieuwe wetgeving.


Privacy

Ook de Raad van Kerken heeft te maken met de nieuwe privacyregels. Niet, dat wij over zoveel gegevens beschikken, maar wat er is moet goed worden bewaakt. Het gaat om de namen van afgevaardigden, hun adressen en de vermelding van het kerkgenootschap dat men vertegenwoordigt.

Berichten aan de leden van de Raad worden verzonden met hun (inmiddels verkregen) instemming. Andere berichten, zoals aan de deelnemende kerken, worden verstuurd zonder dat zichtbaar is wie de geadresseerden zijn.

Waar bij activiteiten van de Raad contact wordt gelegd met derden, zoals bijv. bij de kerstpakkettenactie, wordt van de betrokkene ontvangers een schriftelijke instemming gevraagd.

De Raad meent op deze wijze aan de vereisten te voldoen.

 

Leden van de Raad:

Protestantse Gemeente Nijverdal
Dhr. J. van Dijk
Dhr. J. Rodenburg

R.K. Parochie St. Antonius van Padua
Dhr.  M.A.J.M. Jansen

Vrije Evangelische Gemeente
Dhr. F. Spenkelink penningmeester
Ds. L. van Weijen

NGPMB mrt.53 - Nood Gemeente Protestants Molukse kerk in Nederland
ds. E. Lopulua  (contactpersoon; geen lid van de Raad)

Molukse Evangelische Kerk
Mevr. P. Lewerissa-Latupeirissa

Leger des Heils
vacant

Samenwerkingsgemeente
Nederlands Gereformeerde Kerk/ Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

Dhr. A. Kodde (secretaris)
Dhr. F.J. Slooijer

Volle Evangelie Gemeente Beth Shalom
Dhr. J. Kerklaan
Dhr. M.G. Ticheler

Hellendoorn
Protestantse Gemeente Hellendoorn

Dhr. G. Berends
Dhr. W. Bouwhuis

R.K. Parochie St. Sebastianus
Pastor G. Legtenberg (voorzitter)

Gastlid:
Protestantse gemeente De Schoof Daarlerveen

mevr. G. Scholten

Gastleden, maar geen vertegenwoordiger bij de Raad:
Hervormde Gemeente Daarle
Gereformeerde Kerk Daarle
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Daarlerveen
R.K. Parochie St. Sebastianus Haarle