Home Raad van Kerken Nijverdal - Hellendoorn

Welkom

De Raad van Kerken, gemeente Hellendoorn, is een samenwerkingsverband van kerken, die de Heer Jezus Christus overeenkomstig de Heilige Schrift belijden en daarom hun gemeenschappelijke roeping willen vervullen tot eer van de ene God.
De kerken, aangesloten bij de Raad, willen in getuigenis en dienst uitdrukking geven aan de wil om in de samenleving gestalte te geven aan het geloof in Jezus Christus, die zij allen belijden. Ze verlangen te gehoorzamen aan de opdracht tot eenheid, die van de Heer zelf komt en erkennen daarbij de rijkdommen van elkaars verscheidenheid.

Kijkend in Nijverdal en Hellendoorn

Het effect van de Raad van kerken Nijverdal-Hellendoorn is verbindend en stimulerend. Het grote aantal parochies en gemeenten dat deelneemt, draagt er toe bij, dat men elkaar - in alle verscheidenheid - steeds beter leert kennen en waarderen. Het gebed van Jezus was dat zijn leerlingen één zouden zijn. Die eenheid hoeft niet te betekenen, dat alle schapen in één stal staan. Samenwerken, en zo gezamenlijk in onze gemeente meer en meer zichtbaar maken hoe heilzaam God werkt, is een doel dat langzaam maar zeker meer vorm krijgt.

De activiteiten zijn zeer gevarieerd. Van Volkskerstzang, Openluchtdienst met Pinksteren, Tentdienst tijdens Bruisend Nijverdal, tot aan Kerstpakketten- en Paasbrodenactie – om er slechts enkele te noemen. Zo trekken we samen op. Zo zoeken we stap voor stap in eenheid Jezus onze Heer te volgen en te eren.

 

 

Leden van de Raad:

Protestantse Gemeente Nijverdal
Ds. P. Boomsma (voorzitter)
Dhr. J. van Dijk
Dhr. J. Rodenburg

R.K. Parochie St. Antonius van Padua
Dhr.  M.A.J.M. Jansen

Vrije Evangelische Gemeente
Dhr. F. Spenkelink penningmeester
Ds. L. van Weijen

NGPMB mrt.53 - Nood Gemeente Protestants Molukse kerk in Nederland
Dhr. M. Pattiasina (contactpersoon; geen lid van de Raad)

Molukse Evangelische Kerk
Mevr. P. Lewerissa-Latupeirissa

Leger des Heils
vacant

Samenwerkingsgemeente
Nederlands Gereformeerde Kerk/ Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

Dhr. A. Kodde (secretaris)
Dhr. F.J. Slooijer

Volle Evangelie Gemeente Beth Shalom
Dhr. J. Kerklaan
Dhr. M.G. Ticheler

Hellendoorn
Protestantse Gemeente Hellendoorn

Dhr. G. Berends
Dhr. W. Bouwhuis

R.K. Parochie St. Sebastianus
Pastor G. Legtenberg (lid van DB)

Gastlid:
Protestantse gemeente De Schoof Daarlerveen

mevr. G. Scholten

Gastleden, maar geen vertegenwoordiger bij de Raad:
Hervormde Gemeente Daarle
Gereformeerde Kerk Daarle
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Daarlerveen