Leerhuisavonden

Jaarprogramma Oecomenisch Leerhuis Nijverdal 2020 -2021
Het Oecumenisch Leerhuis Nijverdal is een afdeling van de Raad van Kerken
Nijverdal / Hellendoorn / Haarle / Daarle / Daarlerveen.

www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl

Plaats van samenkomst
Zaal 3 (oude vijverzaal) van Het Centrum
Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal, (ingang Korenbloemstraat)
Tel 0548-612796

Aanvang 19.30 uur
Bijdrage 6 euro (incl. koffie/thee)

Parkeren vrij parkeren achter Het Centrum

Ringleiding aanwezig
Toegankelijk voor mensen met een beperking.

 

Alle nog geplande bijeenkomsten zullen niet door gaan i.v.m. de coronasituatie.

Woensdag 11 november 2020.
Zijne Eminentie Kardinaal Eijk is bisschop-referent voor het themaveld medische Ethiek en lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Hij studeerde medicijnen voordat hij aan de priesteropleiding begon. Hij combineerde zijn studie aan het seminarie met een studie medische ethiek aan de universiteit van Leiden, waar hij promoveerde op een proefschrift over euthanasie.

Zorg voor een waardig levenseinde.

De discussie over voltooid leven (vroegtijdige levensbeëindiging) houdt de gemoederen bezig. Er is veel tegenstand, ook uit de kring van artsen. Kardinaal Eijk zal in zijn lezing het uitgangspunt van de R.-K. Kerk toelichten: “De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Je kunt het lichamelijk leven dus niet opofferen of inzetten als middel tot een doel om aan het lijden een einde te maken. Het beschikkingsrecht over het leven komt ons niet toe.” De Utrechtse aartsbisschop bespreekt vele aspecten van deze thematiek, zoals de omgang met het lijden, medische ontwikkelingen, grenzen aan de toepassing van levensverlengend handelen, pijnbestrijding, de rol van de overheid, de individualistische cultuur en de rol van de arts.

Woensdag 13 januari 2021.

René van Loenen is neerlandicus en dichter. Hij leverde 19 tekstbijdragen aan het nieuwe Liedboek. Poëzie: Straatliefdegras (2009), Pleisterplaats (2014). Liedteksten: In wolken uitgesneden is het nieuwste boek Van Loenen (april 2020), Het bevat liedteksten en schilderijen van Jelte Hoogenkamp. www.renevanloenen.nl

 

Bijbelse vrouwen in woord en beeld

In het najaar van 2017 publiceerde René van Loenen zijn dichtbundel Veertig vrouwen uit de Bijbel. Achterin de bundel staan aantekeningen waarin hij verwijst naar beeldende kunst en literatuur. Al vóór de verschijning van het boek begon hij met het verzamelen van afbeeldingen uit de kunstgeschiedenis: werk van Rubens, Rembrandt, Vermeer, Chagall, Dumas en anderen. Het zijn er ruim 30 geworden, die hij op deze avond graag wil laten zien en toelichten. Daarbij gaat hij onder meer in op de beeldvorming rond Maria Magdalena door de eeuwen heen. Daarnaast leest hij een aantal gedichten uit de bundel, die hij na afloop graag voor belangstellenden signeert. Veertig vrouwen uit de Bijbel kost € 10,50.

Woensdag 10 februari 2021.

Ds Wouter Slob

Van God spreken

Waarom zou je je druk maken om het geloof? Het lijkt een achterhaalde zaak, want iedereen weet toch dat God niet bestaat en dat de Bijbel een sprookjesboek is? Of zit er uiteindelijk toch meer in dan je zo zou denken? En kan het christelijke geloof voorbij de twijfel betekenisvol zijn, of: weer worden? Kan God worden hervonden, maar misschien op andere manier dan je Hem ooit kwijt bent geraakt? Heeft het atheïsme daarmee niet het laatste woord, maar is het te voorbarig? In het boek Van God spreken komen de journalist Job van Schaik en de dominee Wouter Slob hierover aan de praat. Een gezamenlijk passie voor de filosofie, opgedaan in hun studententijd, vormt de basis om het christelijk geloof te onderzoeken. Wouter Slob komt de zoektocht toelichten.
 

Woensdag 24 maart 2021

Dr. Leon de Bruin

Associate Professor of Philosophy of Mind and Language

Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies, Radboud University Nijmegen ||

Faculty of Humanities, VU University Amsterdam

Neurocalvinisme: de mens wikt, het brein beschikt?

Recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen plaatsen steeds meer vraagtekens bij traditionele opvattingen over vrije wil en religieuze overtuiging. Hoewel wij misschien denken dat we bewuste keuzes maken, suggereren verschillende studies dat ons brein de knoop al lang heeft doorgehakt. Hoewel wij denken dat God daadwerkelijk bestaat, is dit uiteindelijk niets meer dan een illusie die wordt veroorzaakt door een hyperactief breinmechanisme.

In zijn lezing zal Leon de Bruin deze ontwikkelingen kritisch bespreken. Hij zal hierbij met name argumenteren tegen het idee dat we het brein moeten zien als de 'veroorzaker' van onze handelingen en overtuigingen - als een orgaan dat ons doen en laten determineert. Niet alleen ontbreekt het wetenschappelijke bewijs voor dit idee, maar ook op filosofische gronden valt er veel op af te dingen. Als alternatief voor het 'breincentrisme' stelt hij een benadering voor waarbij rekenschap wordt gegeven van de plasticiteit van het brein, en het belang van ons lichaam en de (sociaal-culturele) omgeving. In deze benadering zijn vrije wil en religieuze overtuiging niet slechts bijproducten van een allesbepalend brein, maar op zichzelf staande verschijnselen die (deels) begrepen kunnen worden vanuit de wisselwerking tussen brein, lichaam en omgeving.
 

Stuurgroep

Henk Scheper (voorz.) Reggeweg 30a

7447 AP Hellendoorn Tel. 0548-654900

Jan Rodenburg (secr.) Willem Kloosstraat 6,

7442ZP Nijverdal Tel. 0548-616854


Jelly Bosch-Roffel (penn.) Grotestraat 130 – 06

7443 BM Nijverdal Tel. 0548-655198

Trees Kortstee Almeloseweg 11a

7448 RM Haarle Tel. 06-20620104

Ali van Buuren Wierdenseweg 9

7688 PK Daarle Tel 0546-697330

Het Oecumenisch Leerhuis Nijverdal is een afdeling van de Raad van Kerken

Nijverdal / Hellendoorn / Haarle / Daarle / Daarlerveen

www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl