Leerhuisavonden

Jaarprogramma Oecomenisch Leerhuis Nijverdal 2019 -2020
Het Oecumenisch Leerhuis Nijverdal is een afdeling van de Raad van Kerken
Nijverdal / Hellendoorn / Haarle / Daarle / Daarlerveen.

www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl

Plaats van samenkomst
Zaal 3 (oude vijverzaal) van Het Centrum
Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal, (ingang Korenbloemstraat)
Tel 0548-612796

Aanvang 19.30 uur
Bijdrage 6 euro (incl. koffie/thee)

Parkeren vrij parkeren achter Het Centrum

Ringleiding aanwezig
Toegankelijk voor mensen met een beperking.

 

 

JAARPROGRAMMA 2019 - 2020

Woensdag 11 september 2019.

Ds. Hanneke Paas, emeritus-predikant in Nijverdal
en was o.a. predikant in Rijnsburg.
Roelof Hekman, lid van de evangelisatiecommissie
van de PGDaarlerveen.

‘POWER4ISRAEL’

Beide sprekers zijn betrokken bij het ISRAEL PLATFORM HELLENDOORN NIJVERDAL (IPHN). 
Dit  platform bestaat uit een aantal leden van verschillende kerken en heeft contactpersonen naar een aantal kerken binnen de gemeente Hellendoorn. Het platform zet zich op allerlei manieren in om de plaats van Israël in Gods heilshandelen onder de aandacht te brengen. 
Waarom de titel ‘POWER4ISRAEL’? Omdat zij door middel van een PowerPointpresentatie lijnen trekken vanuit het Oude Testament en het Nieuwe Testament, die een verrassend zicht op de roeping van het volk Israël geven. Aan de hand van gespreksvragen
of van onze eigen vragen kunnen we later op de avond in kleine groepjes of plenair met elkaar in gesprek gaan over wat we gehoord en gezien hebben. Daarnaast is er natuurlijk ruimte om iets meer van het werk van het IPHN te horen.  

Woensdag 9 oktober 2019. 

Ds. Bartelt Zandt

Bartelt Zandt is gevangenispredikant/ geestelijk verzorger bij het Ministerie van Veiligheid
en Justitie Enschede en omgeving.
Voorheen was hij gemeentepredikant van de gereformeerde kerk te Westerlee-Heiligerlee, legerpredikant en weer predikant met een eigen gemeente.

Wat doet een dominee eigenlijk in de gevangenis?

Bertold Zandt  is werkzaam namens de kerken, 
die hem voor dit bijzondere werk vrijstellen 
van het werken in een gemeente.   
Hij vergelijkt  zijn werk met dat van de gemeentepredikant, vertelt wie zijn ‘gemeenteleden’ zijn.Over het eigene van het bijzondere werk van de gevangenispredikant gaat het vanavond..

Woensdag 20 november 2019. 

Dr. Leon de Bruin 
Associate Professor of Philosophy of Mind and Language
Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies, Radboud University Nijmegen || 
Faculty of Humanities, VU University Amsterdam

Neurocalvinisme: de mens wikt, het brein beschikt?

Recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen plaatsen steeds meer vraagtekens bij traditionele opvattingen over vrije wil en religieuze overtuiging. Hoewel wij misschien denken dat we bewuste keuzes maken, suggereren verschillende studies dat ons brein de knoop al lang heeft doorgehakt. Hoewel wij denken dat God daadwerkelijk bestaat, is dit uiteindelijk niets meer dan een illusie die wordt veroorzaakt door een hyperactief breinmechanisme.
In zijn lezing zal Leon de Bruin deze ontwikkelingen kritisch bespreken. Hij zal hierbij met name argumenteren tegen het idee dat we het brein moeten zien als de 'veroorzaker' van onze handelingen en overtuigingen - als een orgaan dat ons doen en laten determineert. Niet alleen ontbreekt het wetenschappelijke bewijs voor dit idee, maar ook op filosofische gronden valt er veel op af te dingen. Als alternatief voor het 'breincentrisme' stelt hij een benadering voor waarbij rekenschap wordt gegeven van de plasticiteit van het brein, en het belang van ons lichaam en de (sociaal-culturele) omgeving. In deze benadering zijn vrije wil en religieuze overtuiging niet slechts bijproducten van een allesbepalend brein, maar op zichzelf staande verschijnselen die (deels) begrepen kunnen worden vanuit de wisselwerking tussen brein, lichaam en omgeving. 

Woensdag 8 januari 2020. 

Dr. Roelf Haan
Hij was van 1971 tot 1975 universitair docent in de economie. Tussen 1975 en 1981 was hij verbonden aan de oecumenische theologieopleiding ISEDET 
te Buenos Aires, Argentinië. In 1983 gaf hij 
de Kuypervoordrachten aan de Vrije Universiteit. 

Calvijn en de moderne economie: twee wereldbeschouwingen in tegenspraak.

Het gangbare economische denken is een wereldbeschouwing. Het geeft zelfs richting aan politici die bij het voeren van hun economisch beleid gaan over de economie. De mens die in deze economie handelend optreedt, is een steeds meer voorspelbaar en manipuleerbaar deel van het economisch systeem.

Hoe verhoudt zich hiermee de menselijke vrijheid en de verantwoordelijkheid? Calvijn legde de basis voor de mondigheid van de moderne mens. Zijn nadruk op het geweten is een 'Copernicaanse revolutie' genoemd. Wat is hier van over in de 21ste eeuw? Wij zullen zowel het economisch als het theologische denken onder de loep nemen. Dat zijn geen gescheiden compartimenten. 
Economische beslissingen hebben een theologisch aspect, en omgekeerd. De zegen die Izaäk aan Ezau wil geven, gaat over rijkdom en macht. De tweede zegen die Jakob ontvangt wanneer Izaäk hem niet meer voor Ezau houdt, is de verbondszegen: er wordt hem nakomelingschap en een land beloofd (Gen. 28:3/4).

Woensdag 12 februari 2020.

LEERHUIS Kerk en Europa.
Op woensdag 12 februari zal Mgr. mr. drs. Th. C. M. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, een lezing verzorgen over het waardevolle werk van de Kerk in Europa.
Mgr. Hoogenboom is lid van de commissie van de bisschoppenconferenties van de Europese Gemeenschap (COMECE) waarin hij Nederland vertegenwoordigt.
De toekomst van de Europese Unie gaat deze commissie zeer aan het hart. Mgr. Hoogenboom zal in deze lezing uiteenzetten hoe de commissie een belangrijke bijdrage levert aan vrede en gerechtigheid en aanpakken van het migratievraagstuk en de vluchtelingenproblematiek in Europa. Ook de oecumenische samenwerking in Europa is een belangrijk speerpunt. Kerken uit de orthodoxe-, protestantse- en anglicaanse traditie werken daarbij nauw samen.
Door middel van een powerpointpresentatie zal Mgr. Hoogenboom dit belangwekkende onderwerp nader toelichten.
Het Centrum, Constantijnstraat 7a, Nijverdal, 9.30 uur. Bijdrage 6 euro, incl. koffie/thee

Woensdag 18 maart 2020. 

Dr. André F. Troost, emeritus predikant te Ermelo,
Hij promoveerde op een dissertatie over Willem Barnard, Dichter bij het geheim. Publiceerde daarnaast tientallen boeken o.a. veel bijbelse dagboeken.

Over leven en werk van Willem Barnard,
dichter van kerkliederen

Wie in onze kerken oude of nieuwe liedboeken hanteert, komt op tal van bladzijden de naam 
van de dichter Willem Barnard tegen. 
Wie kent niet liederen als 'Wij moeten Gode zingen' 
en 'Wat zijn de goede vruchten 
die groeien aan de Geest?' 
Honderd jaar na zijn geboorte vragen we ons af:
Wie was Willem Barnard en wat was zijn betekenis voor het kerklied in ons land?
De cantorij van de PGHellendoorn verleent haar medewerking aan deze avond.

 

Stuurgroep
Henk Scheper (voorz.)
Reggeweg 30a
7447 AP Hellendoorn Tel. 0548-654900 

Jan Rodenburg (secr.)
Willem Kloosstraat 6, 
7442ZP Nijverdal Tel. 0548-616854

Jelly Bosch-Roffel (penn.)
Grotestraat 130 – 06
7443 BM Nijverdal Tel. 0548-655198

Trees Kortstee
Almeloseweg 11a
7448 RM Haarle Tel. 06-20620104

Ali van Buuren 
Wierdenseweg 9 
7688 PK Daarle Tel 0546-697330

 

Het Oecumenisch Leerhuis Nijverdal
is een afdeling van de Raad van Kerken
Nijverdal / Hellendoorn / Haarle / Daarle / Daarlerveen

www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl