Coronavirus: kerkdiensten

Kerken in de gemeente Hellendoorn en het coronavirus

Naar aanleiding van de besluiten van de regering vanwege het coronavirus worden door verschillende kerken weer voorzichtig de kerkdiensten opgestart. Ook andere activiteiten beginnen weer voorzichtig.

Hieronder staat per gemeente wat er tot nu toe besloten is en aangegeven.

PG Hellendoorn
Dorpskerk:
Wij houden de komende weken 's morgens en 's avonds kerkdiensten met maximaal 30 mensen, exclusief vrijwilligers.
Mensen dienen zich vooraf aan te melden, door zich eenmalig te registreren bij kerktijd.nl of door op woensdag tussen 09:00 en 12:00 uur te bellen naar 06-83 32 34 71. De ochtenddienst op dankdag vervalt, de avonddienst op dankdag gaat vooralsnog wel door.

Voor Krönnenzommer, geldt dat alle grote activiteiten - waaronder de kerkdiensten - tot eind 2020 niet doorgaan.

De Schaapskooi, Kruidenwijk:
Vanaf zondag 5 juli gaan we weer starten met onze samenkomsten.  Dat zal voorlopig niet zo gaan zoals we dat  voor de lockdown gewend waren. We zijn als kerk verplicht de richtlijnen die de overheid via het RIVM  geeft te volgen.  Onze kosters hebben, in samenwerking met de kerkrentmeesters, een gebruiksplan voor de Schaapskooi opgesteld.  Hierin staan alle stappen die gezet  moeten worden om op een veilige manier diensten te houden.  Vanwege de 1 ½ meter maatregel kunnen er maximaal  70 à 80 mensen (afhankelijk of je alleen of samen komt of met kinderen ) in de dienst aanwezig zijn.  Om dit alles in goede banen te leiden is het noodzakelijk u van tevoren op te geven voor een kerkdienst.  Dit doet u door in de week voorafgaande aan de dienst u via mail dienst.kruidenwijk@gmail.com  op te geven voor die zondag.  Dit dient u te doen vóór donderdagavond 21.00uur.  Daarbij geeft u aan of u alleen komt of met z’n tweeën of dat er kinderen meekomen  . Dan kunnen we dat doorgeven aan de Kindernevendienst.  Als u geen mail hebt, kunt u zich ook via de telefoon opgeven via nummer  (06 82 44 26 93).  U kunt bellen dinsdag of donderdag tussen 17.00 en 19.00 uur om u op te geven.  U kunt u dus steeds voor één dienst tegelijk opgeven.  Wanneer u niets hoort bent u van harte welkom. Mocht het maximale aantal bezoekers  bereikt zijn, dan krijgt u een mailtje dat de dienst al volgeboekt is.  U blijft  thuis wanneer u ziek of verkouden bent of als u koorts heeft.  Verder volgt u de instructies van de gastdames/-heren en de kosters op. Zij wijzen u een plaats in de kerkzaal.  Ondanks alle maatregelen hopen en bidden we op goede en gezegende
samenkomsten!
De diensten beginnen om 9.30 uur.

Na overleg met het moderamen-plus van de Protestantse gemeente Hellendoorn, is besloten om  de komende 4 weken (vanaf 18-10-2020) voor de diensten GEEN koffie meer te schenken, om risico's op besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Bovendien is het op zondag ook wel druk in ons kleine keukentje en we moeten echt proberen de fysieke interacties minimaal te houden. Natuurlijk gaan de diensten zelf wel door, met inachtneming van het maximum toegestane aantal van 30 bezoekers.

Wat de  gesprekskringen betreft houden we de mogelijkheid open om samen te komen in de consistorie (max 4 personen) of kerkzaal, nu het bij mensen thuis niet meer kan vanwege de beperking van het aantal bezoekers. MAAR het verzoek is wel om de kringbijeenkomsten de komende 4 weken zo mogelijk digitaal te organiseren. Als dit geen werkbaar alternatief is voor de gesprekskring, en samenkomen door de kring toch gewenst wordt, kan hiervoor de ruimte in de Schaapskooi worden gebruikt, met inachtneming van de corona-maatregelen.  Over de invulling hiervan wordt door de kringen zelf - via de kringleider of contactpersoon - beslist.

Ter voorkoming van misverstanden: het JOK en de catechese voor jongeren gaan WEL gewoon door. Zoals in de nieuwsbrief stond, is het JOK op zondag 25 oktober, en start de catechese o.l.v. Egbert Jan Haselhorst op woensdagavond 28 oktober in de Basement. 

De Levensbron samenwerkingsgemeente NGKV
Voor fysieke kerkdiensten worden gemeenteleden gevraagd door hun wijkteam. Daar moeten ze zich vooraf opgeven tot een maximum van 30 personen. Eventuele gasten zijn welkom en moeten zich ook vooraf aanmelden, zie ook onze website.

Verder houden we ons aan de landelijke regels, dus mondkapjes zijn verplicht bij het lopen in de kerk. Voor degenen die niet in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn, blijft de livestream beschikbaar via Youtube. De diensten beginnen om 10.00 uur.

PG Nijverdal
Hoewel het nog lang niet ‘normaal’ is, zijn we blij en dankbaar dat we vanaf 1juli weer iedere zondag een morgendienst in zowel De Regenboog als Het Centrum kunnen houden. En ook een gezamenlijke avonddienst met de VEG (in juli en augustus in De Regenboog). In alle diensten kunnen maximaal ongeveer 100 personen komen via aanmelding. De aanmeldingsprocedure staat op de website: www.pgnijverdal.nl .

Op de website staan ook aandachtspunten voor de kerkgangers. Onder andere dat samenzang nog niet mogelijk is en dat er voorlopig na de diensten geen koffie is. Ook is er de komende tijd geen kinderoppasdienst en is er alleen in De Regenboog kindernevendienst.

Omdat de diensten ook thuis gevolgd worden blijven we deze, in ieder geval voorlopig, niet alleen via Kerkomroep maar ook via YouTube uitzenden.

Zoals het er nu uitziet hopen we in augustus weer voor de eerste keer het Heilig Avondmaal vieren, uiteraard corona-proof. Als gemeenteleden hun kind willen laten dopen kan dat op dezelfde wijze als voorheen.

We blijven regelmatig evalueren en zo nodig aanpassen.

Het Leger des Heils
De zondag samenkomst van het Leger des Heils korps Almelo is Troelstralaan 1, 7604VW Almelo.
Voor de zondagse diensten van het Leger des Heils Almelo het volgende:
In verband met de aangescherpte maatregelen omtrent religieuze bijeenkomsten de volgende update. 
Vanaf zondag 11 oktober a.s.  dient u zich vooraf aan te melden wanneer u een samenkomst wil bezoeken.
Ook hebben wij het dringende verzoek om bij elke loopbeweging in het gebouw een mondkapje te dragen.
Verder is en blijft de 1,5 meter afstand, handhygiëne en uiteraard thuisblijven bij verkoudheidsklachten van toepassing.
Aanmelden voor de samenkomst kunt u telefonisch doen door te bellen met 0546 840 415, uiterlijk voor zaterdag 18.00 uur.
Alvast vriendelijk dank voor uw medewerking.
Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u zich richten tot de luitenants Ton en Sandra Mostert.

Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal
Op de vraag hoe we als gemeente omgaan met het verruimen van de mogelijkheid meer mensen in een kerkdienst toe te laten hierover enkele maatregelen op hoofdlijnen.
1. Mensen worden toegelaten nadat ze zich hebben aangemeld. Zodra de aanmeldingen tot een bepaald aantal komen kun me zich voor de dienst niet meer aanmelden. Hiervoor denken we aan een het gebruik van een reserveringssysteem dat via de website van de VEG bereikbaar is. Hoeveel mensen we kunnen toelaten met inachtneming van de regel van 1,5 meter afstand is ca. 50. Wellicht wordt het systeem aangevuld met telefonische of e-mail aanmeldingen. Er zijn verschillende geschikte reserveringssystemen; zie isimedia.nl. Wij willen er een de komende twee weken implementeren.
2. Mensen die toegelaten zijn via een aanmelding en geen klachten hebben die op corona kunnen wijzen, melden zich bij de hoofdingang en worden naar beschikbare plaatsen begeleid in volgorde van aankomst. We willen voorkomen dat mensen vlak langs anderen moeten lopen om een plaats te bereiken. Dat is ook van belang bij het verlaten van de dienst.
3. Zingen in een dienst zal niet door de gemeente gebeuren, maar wellicht door een zanggroepje, maar ook dat is nog de vraag. Zang-"vocht" gaat verder dan 1,5 meter.
4. Hygiëne wordt in acht genomen bij binnenkomst (desinfectie=dispenser) en vooraf in het reinigen van het gebouw. Ook de collecte contactloos via mandjes bij de uitgang(en).
5. Garderobe wordt niet gebruikt.
6. Toilet alleen in uiterst hoge nood beschikbaar.
7. Geen liedboeken gebruiken, alles via de beamer.
8. Voor niet bezoekers wordt de dienst realtime getoond op Youtube en met eventueel vertraging op Kerkomroep.
9. Om alles in goede orde te laten verlopen worden extra vrijwilligers ingezet.

RK Hellendoorn
De Marcellinusparochie heeft nog geen besluit genomen, zij wacht op bericht vanuit het bisdom. Dit bericht verwachten we eind van de week.
De koren van de sint Sebastianus geloofsgemeenschap hebben, vooruitlopend op het besluit van het bisdom, besloten om voorlopig niet te zingen bij de diensten.
De dienst van dit weekend gaat gewoon als gepland door, maar wel zonder muzikale ondersteuning van een koor.


Volle Evangelie gemeente Beth Shalom
De Volle Evangelie Gemeente Beth Shalom heeft het principe-besluit genomen om alle diensten tot 1 september online te verzorgen. Het is mogelijk dat door de telkens wijzigende voorwaarden wij nieuwe mogelijkheden zien. Dit zal dan in het infoblad en op facebook en website worden vermeld.
Daarnaast zijn er met enige regelmaat besloten bijeenkomsten zoals huiskringen e.d.

RK Nijverdal
Eindelijk kunnen we weer ‘samen vieren’ in onze kerk, vanaf komend weekend zal er elke week een viering gehouden worden op zaterdagavond om 19.00 uur of zondagochtend om 09.00 of 10.30 uur. Hiervoor moet u zich aanmelden op de pastorie, dat kan op maandag, dinsdag en woensdag van 10.00 tot 11.30 uur telefonisch op nr. 61 23 79. Elke week moet u zich opnieuw aanmelden voor de dienst in het volgende weekend. De Mariakapel is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur.
Er worden dan vragen gesteld over uw gezondheid, want als u zich niet lekker voelt, moet u thuis blijven. Uw naam, adres, telf.nr. worden genoteerd en vastgelegd. U vindt ook aanmeldingsbrieven in het portaal van de kerk, deze kunt u invullen en in de brievenbus van de pastorie deponeren. Deze registratie is van belang om snel te kunnen handelen wanneer er toch iemand besmet is geraakt.

Bij binnenkomst in de kerk door de hoofdingang, wordt uw aanmelding gecheckt. U kunt uw handen ontsmetten, dan wordt u naar een gemerkte plaats in de kerk begeleid door vrijwilligers. Gezinnen mogen bij elkaar zitten en éénlingen zitten apart met 1,5 meter tussenruimte. De route voor het ter communie gaan wordt afgekondigd door de voorganger. Na de dienst kunt u uw bijdrage voor de collectie deponeren in een mandje bij de zij-uitgang, daar zijn we u dankbaar voor.  Uitgebreide  informatie hangt aan het prikbord in het kerkportaal.

Het lijkt een heel gedoe, maar dit valt best mee, samen met onze vrijwilligers oefenen we deze kerkgang en daarbij wensen we u allen een goede viering toe. Eindelijk kunnen we weer samenzijn en geïnspireerd worden voor Gods Woord in ons mooie kerkgebouw. We hopen velen van u weer te kunnen verwelkomen.

PKN Daarle (Gereformeerd)

Vanaf zondag 2 augustus zijn de ochtenddiensten in onze kerk weer hervat. Vanaf 6 september zijn ook de avonddiensten weer opgestart. Het blijft tevens mogelijk om de diensten online mee te kijken. Voor mensen die naar de kerk gaan is het van belang dat men zich vooraf online opgeeft. Dit kan via https://reserveren.gerefdaarle.nl . Hier is ook meteen zichtbaar hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn. Indien men niet over de mogelijkheid van online reserveren beschikt kan er ook per telefoon gereserveerd worden. (0546-697101).
De reserveringsmogelijkheid is teruggezet naar 30 en sinds afgelopen week is het advies mondkapjes te dragen bij het binnenkomen in en verlaten van de kerk

Ook clubs en catechese en bijbelstudiegroepen zijn inmiddels weer opgestart met inachtneming van de voorschriften van het R.I.V.M.

PKN Daarle (Hervormd)
De Hervormde Gemeente Daarle past het max. aan naar 30 personen voor Zondag 11 oktober.
Misschien dat er vrijdag (9 oktober) nog nieuwe maatregelen komen, maar dat moeten we nog even afwachten.

PG De Schoof Daarlerveen

Kerkdiensten
In verband met de verscherpte maatregelen en adviezen, heeft de kerkenraad van PG De Schoof, de volgende beslissingen genomen:
*Het verzoek aan u allen om zoveel mogelijk vanuit huis de online diensten bij te wonen.

*Per dienst kunnen maximaal 21 personen de kerk bezoeken. Dit is naast de verplichte groep die aanwezig moet zijn om de online kerkdiensten te kunnen houden (denk aan predikant, ambtsdragers, beamerteam, kosters).
*Om een dienst bij te kunnen wonen moet u zich vooraf aanmelden. Dit kan telefonisch bij Henny Klein Kromhof op de vrijdagavond tussen 18:00 en 19:00 uur, via 0546 709300.
*Voor elke dienst geldt: u moet zich opnieuw aanmelden.
*Zondagschool in de huidige vorm blijft ongewijzigd doorgaan. Kinderen hoeven niet te reserveren.
*Ten allen tijde geldt: heeft u klachten? Blijf thuis.
*Voor rouwdiensten geldt eveneens het maximum van 21 personen, waarbij nabestaanden mogen bepalen wie de dienst vanuit de kerk kunnen bijwonen.
*Bij bijzondere diensten/vieringen (doop, belijdenis, laatste zondag kerkelijk jaar) zal er voorrang worden gegeven aan de naaste familie en vrienden.
De genoemde beperkingen gaan per direct in en blijven van kracht, totdat er nieuwe aanscherpingen/versoepelingen komen vanuit de overheid en de PKN.

Als kerkenraad begrijpen we maar al te goed de impact van deze beslissingen. Wij hopen op deze wijze een dienst aan te kunnen blijven bieden, op een zo verantwoorde wijze.

Activiteiten nieuw seizoen
Wilt u gebruik maken van één van de kerkzalen? Neem dan z.s.m. contact op met scriba Janny Stegeman. Zo voorkomen we dat er te veel mensen tegelijk in de kerk zijn. Ook kunnen we op tijd schoonmaakhulp inschakelen zodat daarmee de hygiëne regels worden nageleefd.

* Woensdagmiddag Club 4 t/m 12 jaar. Start 30 september of 7 oktober.
* Clubs 12 t/m 18 jaar:  Meisjesclub start 28 september en jongensclub start 5 oktober.
* Diverse verenigingen/Bijbelstudies enz. Zij hebben te kennen gegeven voorlopig geen bijeenkomsten te organiseren.

Voor alles geldt: we houden ons aan de richtlijnen die vanuit het RIVM en de landelijke PKN opgesteld zijn. Leest u voor ons bezoek ons gebruiksplan? Deze is te vinden op de website: www.pgdeschoof.nl

Vanuit huis de kerkdienst volgen?
De diensten kunt u online volgen via Kerkomroep:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10683.

Daarnaast is er ook een live uitzending met beeld via YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCzQ53gA4cGOoidk6InloPrQ. Het beste is om u wel te abonneren op het kanaal van De Schoof. Dit kost u overigens niets.

Wilt u wekelijks de liturgie ontvangen?
Stuur dan een mailtje naar ledenadm.deschoof@gmail.com

RK Haarle
Nog geen nader bericht ontvangen.

Noodgemeente Protestantse Molukse kerk in Nederland
Nog geen nader bericht ontvangen.

Moluks Evangelsiche Kerk
Nog geen nader bericht ontvangen.

GKV Daarlerveen
Nog geen nader bericht ontvangen.