Actueel Nieuws

Leerhuisavond op woensdag 20 maart

Dr. Sake Stoppels, voorheen predikant, is lector aan de Chr. Hogeschool Ede en wetenschappelijk beleidsmedewerker binnen de Dienstenorganisatie van de PKN. Nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen kennen vaak weinig vanzelfsprekendheden. Dat maakt de zoektocht naar ‘geleefd geloof’ belangrijk en uitdagend. Het lectoraat van dr. Stoppels omvat het doen van onderzoek naar deze thematiek en verbindt onderzoek met de praktijk.

'Oefenen bij het leven. De gemeente als gemeenschap van leerlingen'

'' Jezus roept leerlingen, geen kerkleden.’ Deze uitspraak is een prikkelende grondtoon in het denken van Sake Stoppels. Hij schreef een boek over de kerk als oefenruimte. Hij wil graag kerken en andere geloofsgemeenschappen helpen om verder te komen op weg van de navolging van Jezus Christus. Stoppels neemt afstand van een kerk die weinig vraagt. Waar niets hoeft, gebeurt ook meestal niets. Het Evangelie van Jezus Christus is radicaal en daagt jong en oud uit te zoeken naar een leven in zijn spoor. Stoppels zal in zijn inleiding een aantal piketpaaltjes slaan voor discipel-schaps-ontwikkeling in de kerk. We zullen daarbij ook naar ons eigen leerproces kijken: door wie, waar en hoe zijn wij gevormd als leerlingen van Jezus Christus?'

Het Oecumenisch Leerhuis Nijverdal is een afdeling van de Raad van Kerken
Nijverdal / Hellendoorn / Haarle / Daarle / Daarlerveen
www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl

Zie verder het programma 2019
 

Engelse Passiemuziek in Hardenberg op zaterdag 23 maart

Projectkoor frank en vrij geeft zaterdag 23 maart een concert in de Höftekerk te Hardenberg. Het projectkoor, waaraan een flink aantal leden van het Christelijk Zangkoor Nijverdal meedoen, en dat onder leiding staat van de Hardenbergse musicus Frank Kaman, voert dan de Passiecantate Olivet to Calvary uit.

In deze cantate staan een aantal belangrijke gebeurtenissen uit het lijden van Jezus centraal. Het werk van componist John Henry Maunder geldt als een van de vele hoogtepunten uit de rijke Engelse koortraditie. In het programma-boekje staan zowel de Engelse teksten als een Nederlandse vertaling afgedrukt.

Sopraan Judith Sportel en bariton Aart van der Snoek nemen de twee solo-partijen voor hun rekening. De orgelbegeleiding wordt verzorgd door organist Henk Linker.

Bijzonder is dat ook het publiek een muzikale rol heeft: bij een aantal koralen kan er namelijk meegezongen worden. De melodieën van deze liederen worden voorafgaand aan het concert kort geoefend. Om het geheel goed te kunnen volgen zijn in het programmaboekje zowel de Engelse als de Nederlandse teksten afgedrukt. Alles bij elkaar is het een indrukwekkend geheel dat helemaal past bij de lijdenstijd.

Het concert begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur.
De entreeprijs bedraagt € 7,50, tot en met 18 jaar is de toegang gratis.
 

Interkerkelijke koffie ochtend, woensdag 27 maart 2019

Waar Kerkelijk Centrum het Anker, Hoofdstraat 35, Vroomshoop
Thema Uit de verf komen
Spreekster Tineke van der Schee
Aanvang 9.30u, de koffie staat klaar om 9.15u
Er is kinderoppas

Achtergrond, Interkerkelijke koffie-ochtend
2x per jaar wordt er een interkerkelijke koffiemorgen georganiseerd. Inmiddels hebben zich de volgende kerken uit Vroomshoop en Daarlerveen hierbij aangesloten: hervormd, gereformeerd, baptist, pinkster en katholiek. De kerk waarin het gehouden wordt rouleert. 

Het zijn fijne ochtenden die heel opbouwend zijn voor je geloofsleven. Er komt een spreek(st)er die over een bepaald onderwerp gaat vertellen. Verder wordt er gebeden en gezongen. Natuurlijk allemaal onder het genot van een kop koffie met eigen gebakken lekkere dingen. 

Het doel van de werkgroep is om gastvrij te zijn; dat de vrouwen die komen, zich thuis voelen. Er wordt veel aandacht besteed aan de aankleding van de zaal. De werkgroep maakt ook zelf artikelen die tijdens de pauze verkocht worden. De opbrengst is voor de onkosten van de ochtend. 

Het meest bijzondere van deze ochtenden is; dat je met veel vrouwen uit verschillende kerken bij elkaar bent. Kerkmuren vallen weg. Het gaat allemaal om die ENE God! Daarbij leren we ook van elkaar. Kortom: het is zeker de moeite waard om de koffiemorgen te bezoeken. 
 

Op weg in de stilte ... schrijfmeditatie 28 maart


Donderdagavond 28 maart houden we een creatieve meditatie-avond. In deze 40 dagen tijd richten we onze aandacht op een schilderij, een kruisweg-statie. We kijken naar de afbeelding, laten ons hierdoor inspireren en vervolgens gaan we individueel hierover schrijvend mediteren. In afwachting welke gedachten of ingevingen de G/geest ons brengen zal. Francien Kaljouw-Segers zal ons hierin begeleiden. 
We sluiten de avond af met een avondgebed in de kerk.

Wanneer: donderdag 28 maart
Waar: het Vischnet (bij de VEG), Grotestraat 68, Nijverdal. 
Tijd: 20 – ca 21.30u (inloop vanaf 19.30 uur). 
‘Op weg in de stilte’ is een werkgroep van de Raad van Kerken.
Contact: Annemarie Altena 0548 620539
www.facebook.com/opwegindestilte


Boeiende avond met Heleen Benard in Daarlerveen op donderdag 4 april

Op donderdag 4 april is er in Daarlerveen een avond met Heleen Bénard, werkzaam bij Stichting Christenen voor Israël. De evangelisatiecommissie van “De Kruiskerk” en “De Schoof” organiseren deze regionale avond. Het onderwerp waarover zij spreekt is “Van Pesach naar Pasen”.

De bijeenkomst vindt plaats in “De Schoof”, Brugstraat 10 in Daarlerveen. Aanvang is om 19.30 uur en de toegang is gratis. Wel is er een collecte! De zaal is open vanaf 19.00 uur en vooraf is er koffie en thee met iets lekkers in de stijl van Pesach.

Er zijn ook Israël producten te koop, er is een boekentafel over Pesach en er zijn zelfgemaakte kaarten voor een goed doel in Israël. Ook zingen we een paar liederen onder begeleiding van gitaar.

Van Pesach naar Pasen
Heleen Bénard: “De avond gaat over Pesach, vanaf het begin van de kerkgeschiedenis, naar het Paasfeest zoals christenen het nu vieren. Christenen tonen groeiende interesse voor de seideravond, de uitvoerige liturgie van de vooravond van Pesach. Jezus vierde de seideravond met zijn discipelen aan de vooravond van Zijn lijden en sterven. En het was tijdens de seideravond dat Hij het ongezuurde brood brak, de matse, en de beker doorgaf aan zijn discipelen.”

We hopen – net als destijds toen we het Poerimfeest hebben gehouden in Daarlerveen – weer velen te mogen ontmoeten. Welkom bij ‘Van Pesach tot Pasen’.
 

Musical Jesus Christ Superstar op vrijdag 12 april in Haarle

 

Paastour met Gerald & Nelinda Troost op 12 april in Daarlerveen

Het paasconcert is een intiem en sfeervol concert voor de hele familie. Jong en oud zullen aangesproken worden door prachtige, persoonlijke liederen die Gerald, Nelinda en aanvullende musici ten gehore zullen brengen. Een sfeervolle avond, waarbij Gerald en Nelinda je meenemen op weg naar Pasen. Kortom: Een intiem en sfeervol concert met een duidelijke paasboodschap. Het concert duurt ongeveer 120 minuten incl. pauze.

Beleef een indringend concert met Gerald & Nelinda Troost, samen met professionele gastmuzikanten. Het programma is geschikt voor het hele gezin en zal bestaan uit ontroerende solo’s over het lijden, sterven en opstaan van Jezus. Ook is er gelegenheid om samen te zingen! De opstanding van Jezus is een keerpunt in de geschiedenis en nog steeds actueel. Jezus gaf 100% voor jou. Er is hoop voor jouw leven. Er is toekomst voor de wereld!

 

Naast bekende liedjes als ‘100%’, ‘Stille zaterdag’ en ‘O hoofd vol bloed en wonden’ zullen Gerald en Nelinda ook een voorproefje laten horen van de nieuwe cd die onlangs is opgenomen in Amerika.

Wees welkom met je hele gezin en reserveer tijdig je kaarten.

Datum 12 april 2019
Waar GVK de Kruiskerk, Kerkstraat 1, Daarlerveen
Tijd 19.30 – 22u
Kosten € 5,- p.p.
Reserveren https://www.zingenindekerk.nl/gospel/paastour-met-gerald-troost 


Jaarverslag 2018

In het onderstaande vindt u een samenvatting van activiteiten waaraan door leden van de Raad is deelgenomen of die door of onder auspiciën van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn in 2018 zijn georganiseerd. 

Lees meer.

 

Gesprek van Raad van Kerken en B&W van gemeente Hellendoorn

Op maandag 7 januari hebben het DB van de Raad van kerken Nijverdal-Hellendoorn, een aantal predikanten uit de gemeente Hellendoorn en leden van B&W van de gemeente Hellendoorn weer een jaarlijks gesprek gevoerd over zaken die de gemeente en kerken betreffen.

Bij dit gesprek is een 'wolk' gemaakt waarop een ieder van de deelnemers een woord geschreven heeft, dat in 2019 aandacht zou moeten krijgen. Hieronder is de wolk te zien.

.

 

Raad van Kerken zoekt hulp

commissie Vredesweek

Al een groot aantal jaren is er onder de paraplu van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn een commissie actief die een activiteit organiseert tijdens de Vredesweek in september. De commissie heeft in het verleden vredesdiensten georganiseerd en later een aantal keren een vredesmarkt. Afgelopen september is er een walk of peace geweest. Nu hebben de commissieleden aangegeven dat zij graag versterking willen om weer nieuwe ideeën ten uitvoer te brengen. Dus wij zijn op zoek naar mensen die deze commissie zouden willen versterken.

4 mei commissie Nijverdal

Elk jaar organiseert de Raad van Kerken twee herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei voorafgaande aan de herdenking bij het oorlogsmonument, een in Hellendoorn en een in Nijverdal.

Voor de organisatie van de bijeenkomst in Nijverdal zijn we al een hele tijd op zoek naar mensen die zouden willen meedenken voor en helpen bij het uitvoeren van deze bijeenkomst. Wij hebben nu één persoon bereid gevonden om hieraan mee te werken, maar die wil dit alleen als er nog iemand meedoet. Dus voor deze commissie zijn we op zoek naar een tweede persoon die hier de schouders onder wil zetten.

Als u nog meer informatie wenst of zich wil aanmelden, dan kunt u contact opnemen met

Adri Kodde, secretaris Raad van Kerken
email: akodde@home.nl, tel. 0548616285
 

Kerstpakkettenactie voor de Minima 2018 groot succes!

De Kerstpakkettenactie voor de Minima, die door de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn vrijdag 21 december voor de 25e keer is georganiseerd, is een groot succes geworden. Van de ontvangen en ingekochte goederen zijn in totaal ongeveer 650 kerstpakketten samengesteld en bezorgd bij de minimagezinnen in onze gemeente.

De nog resterende levensmiddelen zijn geschonken aan de Stichting Voedselbank Hellendoorn.

Het is hartverwarmend dat zoveel particulieren, scholen en bedrijven in onze gemeente en ook elders gehoor hebben gegeven aan onze oproep om de minima in onze gemeente met de feestdagen in zicht “een steuntje in de rug” te geven. Nogmaals daarvoor onze hartelijke dank.

Financiële steun voor de actie kan via rekening nr. NL78 RABO 0132 588 242
t.n.v. Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.

Voor informatie:
Gerrit Berends, telefoon: 0548-654813 / e-mail: berends43@kpnmail.nl
Bennie Brandwacht, telefoon: 0548- 615835 / e-mail: egmbrandwacht@hetnet.nl

 

Inloopochtenden van Trefpunt Minima gaan in 2019 door!

Het blijkt dus dat de inloopochtenden in een behoefte voorzien en daarom gaan we in 2019 door! Het accent zal blijven liggen op ontmoeting en gezelligheid. Er zal een keer een half uurtje informatie gegeven worden over de nieuwe gemeentelijke minimaregelingen en natuurlijk gaan we nog een keer een creatieve ochtend houden. En iedereen is er vast wel voor te vinden om in juni af te sluiten met een uitstapje.

De vogende inloopochtend van 2019 is op dinsdag 26 februari.
Dit is wederom niet de gebruikelijke derde dinsdag van de maand, maar nu een keer de vierde dinsdag. De inloopochtend is voor iedereen toegankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor verdere data en informatie zie Diaconale hulp

 

Doorstart Evangelische boekhandel in Nijverdal gestrand

Tot onze spijt moeten wij als Raad van Kerken Nijverdal Hellendoorn meedelen dat het niet gelukt is om een doorstart van de Evangelische boekhandel in Nijverdal voor elkaar te krijgen. Dit lag niet aan het aantal vrijwilligers dat zich beschikbaar had gesteld. Voor vrijwilliger in de boekwinkel waren er genoeg aanmeldingen. Maar de Raad stelde zich op het standpunt dat er voor een goed functionerende winkel wel een bestuur moet zijn dat de leiding heeft. Helaas is het na diverse pogingen en oproepen, niet gelukt om een bestuur te vormen. Dus in onze laatste vergadering hebben we met droefheid moeten constateren dat het niet lukt om de boekhandel weer open te krijgen.

Wij danken iedereen die zich op wat voor manier heeft ingespannen om dit wel voor elkaar te krijgen heel hartelijk.

Namens de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn
Adri Kodde, secretaris