Welkom!

De Raad van Kerken, gemeente Hellendoorn, is een samenwerkingsverband van kerken, die de Heer Jezus Christus overeenkomstig de Heilige Schrift belijden en daarom hun gemeenschappelijke roeping willen vervullen tot eer van de ene God.
De kerken, aangesloten bij de Raad, willen in getuigenis en dienst uitdrukking geven aan de wil om in de samenleving gestalte te geven aan het geloof in Jezus Christus, die zij allen belijden. Ze verlangen te gehoorzamen aan de opdracht tot eenheid, die van de Heer zelf komt en erkennen daarbij de rijkdommen van elkaars verscheidenheid.

 

Voorlopig geen kerkdiensten in de gemeente Hellendoorn in verband met het coronavirus. Ook andere activiteiten staan stil of zijn uitgesteld. Wel zijn er allerlei initiatieven op internet.

Lees hier verder

 


Kijkend in Nijverdal en Hellendoorn

Het effect van de Raad van kerken Nijverdal-Hellendoorn is verbindend en stimulerend. Het grote aantal parochies en gemeenten dat deelneemt, draagt er toe bij, dat men elkaar - in alle verscheidenheid - steeds beter leert kennen en waarderen. Het gebed van Jezus was dat zijn leerlingen één zouden zijn. Die eenheid hoeft niet te betekenen, dat alle schapen in één stal staan. Samenwerken, en zo gezamenlijk in onze gemeente meer en meer zichtbaar maken hoe heilzaam God werkt, is een doel dat langzaam maar zeker meer vorm krijgt.

De activiteiten zijn zeer gevarieerd. Van Volkskerstzang, Openluchtdienst met Pinksteren, Tentdienst tijdens Bruisend Nijverdal, tot aan Kerstpakketten- en Paasbrodenactie – om er slechts enkele te noemen. Zo trekken we samen op. Zo zoeken we stap voor stap in eenheid Jezus onze Heer te volgen en te eren.
 

Privacy

Ook de Raad van Kerken heeft te maken met de nieuwe privacyregels. Niet, dat wij over zoveel gegevens beschikken, maar wat er is moet goed worden bewaakt. Het gaat om de namen van afgevaardigden, hun adressen en de vermelding van het kerkgenootschap dat men vertegenwoordigt.

Berichten aan de leden van de Raad worden verzonden met hun (inmiddels verkregen) instemming. Andere berichten, zoals aan de deelnemende kerken, worden verstuurd zonder dat zichtbaar is wie de geadresseerden zijn.

Waar bij activiteiten van de Raad contact wordt gelegd met derden, zoals bijv. bij de kerstpakkettenactie, wordt van de betrokkene ontvangers een schriftelijke instemming gevraagd.

De Raad meent op deze wijze aan de vereisten te voldoen.

 

Helaas...

De tekst die u zocht bestaat niet (meer).