Welkom!

De Raad van Kerken, gemeente Hellendoorn, is een samenwerkingsverband van kerken, die de Heer Jezus Christus overeenkomstig de Heilige Schrift belijden en daarom hun gemeenschappelijke roeping willen vervullen tot eer van de ene God.
De kerken, aangesloten bij de Raad, willen in getuigenis en dienst uitdrukking geven aan de wil om in de samenleving gestalte te geven aan het geloof in Jezus Christus, die zij allen belijden. Ze verlangen te gehoorzamen aan de opdracht tot eenheid, die van de Heer zelf komt en erkennen daarbij de rijkdommen van elkaars verscheidenheid.


De Raad van Kerken zoekt een vertegenwoordiger/ster


Om in aanmerking te komen voor een uitzendlicentie, vereist het Commissariaat voor de Media moet HOi beschikken over een PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan). 

Het PBO heeft een controlerende taak:  
tenminste 50% van onze programma's moeten overwegend gericht zijn op informatie, cultuur en educatie. 
Per 1 januari 2020 moet een nieuw PBO actief zijn. We moeten ook een nieuwe licentie aan vragen bij het Commissariaat, dus is het van cruciaal belang dat dit PBO er komt. 

We zijn op zoek naar iemand die de kerkgemeenschappen wil vertegenwoordigen. Iemand die de kerken voor het voetlicht kan plaatsen binnen de Hellendoornse gemeenschap.

Het PBO komt gemiddeld drie keer per jaar bijeen en de tijdsbesteding per bijeenkomst is maximaal twee uur. 

Wie wil zich beschikbaar stellen om namens de Raad van Kerken in het PBO zitting te nemen?
Aanmelden of informatie bij
Adri Kodde
0548616285
0623807907
akodde@home.nl


Raad van Kerken zoekt ook hulp

voor de commissie Vredesweek
Wij zijn op zoek naar mensen die deze commissie zouden willen versterken.

Meer informatie vind u op de pagina Nieuws

 

Kijkend in Nijverdal en Hellendoorn

Het effect van de Raad van kerken Nijverdal-Hellendoorn is verbindend en stimulerend. Het grote aantal parochies en gemeenten dat deelneemt, draagt er toe bij, dat men elkaar - in alle verscheidenheid - steeds beter leert kennen en waarderen. Het gebed van Jezus was dat zijn leerlingen één zouden zijn. Die eenheid hoeft niet te betekenen, dat alle schapen in één stal staan. Samenwerken, en zo gezamenlijk in onze gemeente meer en meer zichtbaar maken hoe heilzaam God werkt, is een doel dat langzaam maar zeker meer vorm krijgt.

De activiteiten zijn zeer gevarieerd. Van Volkskerstzang, Openluchtdienst met Pinksteren, Tentdienst tijdens Bruisend Nijverdal, tot aan Kerstpakketten- en Paasbrodenactie – om er slechts enkele te noemen. Zo trekken we samen op. Zo zoeken we stap voor stap in eenheid Jezus onze Heer te volgen en te eren.
 

Privacy

Ook de Raad van Kerken heeft te maken met de nieuwe privacyregels. Niet, dat wij over zoveel gegevens beschikken, maar wat er is moet goed worden bewaakt. Het gaat om de namen van afgevaardigden, hun adressen en de vermelding van het kerkgenootschap dat men vertegenwoordigt.

Berichten aan de leden van de Raad worden verzonden met hun (inmiddels verkregen) instemming. Andere berichten, zoals aan de deelnemende kerken, worden verstuurd zonder dat zichtbaar is wie de geadresseerden zijn.

Waar bij activiteiten van de Raad contact wordt gelegd met derden, zoals bijv. bij de kerstpakkettenactie, wordt van de betrokkene ontvangers een schriftelijke instemming gevraagd.

De Raad meent op deze wijze aan de vereisten te voldoen.